منوی دسته بندی
02122390226

ویژگی های گاز R32, تفاوتهای گاز R410 , R32

ویژگیهای گاز   R32 و تفاوتهای گاز R32 , R410 گاز R32   با فرمول CHF  نوشته می شود و دیفلورومتان در علم سیالات خوانده می شود . گاز R32  قبل از…